From all of us at Tibet House US, we wish His Holiness the Dalai Lama a wonderful 87th birthday! May He live a long, healthy life for the benefit of all sentient beings!

Join Bob Thurman on Wednesday, July 6th at 11:00 AM Eastern Time for  long-life prayers for His Holiness!

Click the link below to join the webinar:
https://us06web.zoom.us/j/85479640682?pwd=VFRsQnRWUStZd0phZFR2V0JqMFY2dz09
Passcode: HHDL

Long Life Prayer for His Holiness 14th, Dalai Lama

གངས་རི་རྭ་བས་བསྐོར་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

gangri rawé korwé zhingkham su

In the heavenly realm of Tibet, surrounded by a chain of snow mountains,

ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས། །

pen dang dewa malü jungwé né

The source of all happiness and help for beings

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བསྟན༵་འཛི༵ན་རྒྱ༵་མཚོ༵་ཡི། །

chenrezik wang tenzin gyatso yi

Is Tenzin Gyatso—Chenrezik in person—

ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །

zhabpé kal gyé bardu ten gyur chik

May his life be secure for hundreds of kalpas!

སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ། །

tongnyi nyingjé zungdu jukpé lam

You make the path that combines emptiness and compassion grow clearer and clearer,

ཆེས་ཆེར་གསལ་མཛད་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་མགོན། །

ché cher saldzé gangchen ten drö gön

Lord of the teachings and beings in the Snowy Land of Tibet,

ཕྱག་ན་པདྨོ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །

chak na pemo tendzin gyatso la

To you, the Lotus Holder Tenzin Gyatso,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །

solwa deb so zhedön lhündrub shok

We pray: may all your wishes be spontaneously fulfilled!

ཨོཾ་ཨཿགུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་བྷ་ཊྚཱརཀ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཝཱགིནྡྲ་སུ་མ་ཏི་ཛྙཱན་ཤ་ས་ན་དྷ་ར་ས་མུ་དྲ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།།
Om A Guru Beza Dhara Bata Raka Manzushri Vaginda Sumati Jana Shasana Dhara Samuda Shri Bada Sarva Sidhi Hung Hung.